Poniki przyrody

 

Pomniki przyrody (pojęcie wprowadzone w 1819 roku przez Alexandra Humbolta) to pojedyncze twory przyrody lub ich skupiska o szczególnych walorach przyrodniczych, zabytkowych lub krajobrazowych. Jako pomniki przyrody wyodrębniono (stan na koniec 1977 roku): 6549 pojedynczych drzew? 1512 grup drzew, 182 aleje, 581 głazów narzutowych,, 261 skałek, grot, jaskiń i innych. Przewiduje się, że w roku 1990 jako pomniki przyrody chronionych będzie około 13 tyś. tworów przyrody (obecnie 9185). Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zachowanie gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem oraz mających znaczenie w gospodarce. Aktualnie obejmuje się u nas ochroną 124 gatunki dziko rosnących roślin oraz 384 gatunki zwierząt, Kraj nasz zasłynął w świecie z restytuowania faunie ojczystej żubra i łosia oraz utrzymania przez tysiąclecie bobra. Od 1868 objęto ochroną świstaka i kozicę w Tatrach. Według stanu na koniec 1977 roku ilości ważniejszych chronionych zwierząt w Polsce wynosiły: żubry — 505 szt., kozice — 219 szt., niedźwiedzie-— 23 szt, bobry — 950 szt. Obecnie prowadzimy dwie linie hodowlane żubrów — białowieską i kaukasko-białowieską — z których białowieska, jako rodzima, uważana jest za cenniejszą faunistycznie.
System reklamy Test