Prawo budowlane

 

Prawo budowlane z 24 X 1974 roku po raz pierwszy wyraźnie wprowadza przepisy ustawowe o ochronie środowiska w budownictwie. Prawo to postanawia, że obiekty budowlane, zwłaszcza te, które ze względu na swoje położenie, przeznaczenie, sposób użytkowania są lub mogą być uciążliwe dla otoczenia, powinny być projektowane, budowane, utrzymywane i użytkowane w sposób zapewniający ochronę środowiska, w szczególności wody, powietrza atmosferycznego, gleby, przyrody i krajobrazu oraz ochronę przed hałasem, wibracjami, promieniotwórczością i promieniowaniem elektromagnetycznym. Po raz pierwszy objęto ustawą ochronę zieleni na obszarach inwestycji i na placach budowy. Istotne jest też to, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek użytkować go zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Następne, będące w przygotowaniu kodeksy odegrają konstruktywną rolę w kształtowaniu jakości środowiska. Są to: kodeks rolny, ustawa o planowaniu gospodarczym, ustawa o gospodarce terenami, kodeks handlu zagranicznego, kodeks morski, ustawa o ochronie zdrowia, ale główna rola przypadnie ustawie o ochronie środowiska.
System reklamy Test