Smieci komunalne

 

W składzie śmieci komunalnych do 50% stanowi zużyty papier, ponad 20% odpady organiczne (głównie odpadki żywności), około 10% metale i popioły, a resztę stanowią: szkło, tworzywa i inne odpadki. Wprowadzenie ekonomicznie opłacalnej segregacji śmieci dostarczyłoby surowców do wtórnej przeróbki: papier mógłby być skierowany do papierni, metale i szkło do odpowiednich hut, a odpady organiczne do kompostowania dla uzyskiwania nawozów organicznych. Próby takich rozwiązań podejmowane w USA, RFN i innych krajach niestety nie napawają optymizmem, rosną tam zwały (hałdy) i składowiska odpadów, czyniąc problem ze względów sanitarnych coraz bardziej nabrzmiały. Dużo nadziei wiąże się ze spalaniem odpadów komunalnych (w USA około 8% ogólnej ilości odpadów komunalnych) i wykorzystaniem uzyskanej ta drogą energii do celów komunalnych lub nawet przemysłowych. Coraz częściej bada się możliwości składowania pod ziemią odpadów po eksploatacji surowców użytkowych (zakopywanie odpadów i niwelowanie gruntów). W Polsce prowadzi się doświadczenia z kompostowaniem i ze spalaniem śmieci. Ponadto mamy wiele rozwiązań zagospodarowania zwałów śmieci i odpadów przemysłowych.
System reklamy Test