Biotechnika

 

Środkami techniki na rzecz kształtowania i ochrony środowiska, oprócz sozotechniki, zajmować się powinna biotechnika, której metody należy doskonalić w ramach wszystkich stosowanych nauk biologicznych. Zgodnie z obecną wiedzą o znaczeniu metod biotechniki w efektywności praktycznych rozwiązań problemów środowiska, te stosowane nauki biologiczne można wymienić w następującym porządku: leśnictwo, rolnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo, zootechnika, rybactwo, weterynaria. Leśnictwo odpowiednim rozmieszczeniem lasów i zadrzewień oraz właściwymi metodami i sposobami gospodarki leśnej może i powinno najskuteczniej ze wszystkich dziedzin biotechniki wpływać na zachowanie walorów ekologicznych naszego kraju. Istniejące pojęcie optymalnej lesistości powinno być przedmiotem dalszych studiów. Tylko na tej drodze należy oczekiwać eliminowania ujemnych wpływów klimatu na rolniczą produkcję roślinną w strefie pasa stepowienia naszego kraju. Tylko poprzez osiąganie optymalnej lesistości każdej (nawet najmniejszej) zlewni rzecznej na terenach wyżynnych i górzystych możemy skutecznie eliminować powodzie oraz ograniczać erozję wodną gleb, a poprzez wprowadzanie systemu pasów zadrzewieniowych można eliminować wysuszające działanie wiatrów na pola rolnicze (np. w Turwi).
System reklamy Test