Efektywnosc ochrony

 

Na efektywność ochrony i kształtowania środowiska wpłyną także ustawy o: gospodarce paliwami i energią; prawie górniczym; działalności naukowo--badawczej i rozwojowej; transporcie drogowym, gospodarce samochodowej i spedycji, drogach publicznych; łączności; geodezji i kartografii; służbie weterynaryjnej; zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych; żegludze i spławie na wodach śródlądowych; gospodarowaniu środkami produkcji; miarach, normalizacji i jakości produkcji. O randze ochrony środowiska w Polsce świadczy fakt, iż w Konstytucji PRL znalazły się artykuły poświęcone tej problematyce. W 1970 roku powołano Polski Komitet Ochrony Środowiska Człowieka (rządowy organ koordynacji międzyresortowej) oraz Komitet Naukowy „Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN do koordynacji działalności naukowo-badawczej. W 1971 roku VI Zjazd PZPR zalecił opracowanie kompleksowego programu ochrony środowiska na okres do 1990 roku. Dnia 29 III 1972 roku Sejm PRL powołał urząd Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Ustawą z dnia 28 V 1975 roku utworzono urząd Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska jako naczelny organ administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska człowieka.
System reklamy Test