Ekologiczna koniecznosc

 

Ekologiczna konieczność technologii czystych jest wyzwaniem rzuconym nauce i technice. Źródła amerykańskie i japońskie podają, że dodatkowe nakłady z tytułu dodatkowych procesów utylizacji odpadów sięgają do około 20% ogólnych nakładów inwestycyjnych. Wynalezienie maszyny parowej dało początek rewolucji przemysłowej. Technika stworzyła i coraz bardziej doskonali masową produkcję dóbr, na które ludzkość zgłasza nie znajdujące granic zapotrzebowanie. Ekonomia przyszła w sukurs technice starając się jej wytwory uczynić możliwie szeroko dostępnymi (np. w oparciu o zasadę „mały zysk jednostkowy — duży obrót"). Ten sojusz techniki z ekonomią, zwany często technokracją, stworzył własny układ rozwojowy, niestety nie uwzględniający interesów i praw przyrody. Zapomniano o harmonii świata ożywionego, wyznaczonej przez powszechne prawa termodynamiki, równowagi mas, grawitacji i in. Prawom przyrody przeciwstawiono prawo podaży i popytu, prawo rynku, prawo najwyższej renty i inne. Od czasu rewolucji przemysłowej do Konferencji Sztokholmskiej układ technokratyczny i układ przyrodniczy rozwijały się obok siebie, a nie razem ze sobą. Układ technokratyczny stworzyli producenci, którzy układ przyrodniczy często traktowali z filantropijną wyniosłością.
System reklamy Test