Rola lesnictwa

 

Leśnictwo musi wyspecjalizować się w rekultywacji zniszczonych gruntów rolnych i leśnych, w żale-sieniach przeciwerozyjnych itp. Innym istotnym działem biotechniki leśnej jest zachowanie zasobów genów, plazmy zarodowej i pierwotnego życia w obiektach objętych ochroną szczególną, a zwłaszcza w takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, lasy ochronne i inne. Jest to dział biotechniki nie tylko u nas, ale i na całym świecie mało jeszcze rozpoznany. Dotychczas w tych zakresach dominują poczynania konserwatorskie, które jednak mogą stanowić rozwiązanie tylko części problemu. Leśnictwo polskie powinno odbudować i doprowadzić do właściwych proporcji strukturę wiekową i gatunkową drzewostanów, wzmocnić ich odporność biologiczną i doprowadzić do osiągania produkcji masy drzewnej w granicach optymalnych. Uzyskiwanie masy drzewnej oznacza uzyskiwanie tlenu do atmosfery. W biotechnice leśnej i w polityce gospodarczej naszego kraju w większym stopniu trzeba kierować się prawdą oczywistą sformułowaną przez prof. S. Białoboka, że cywilizacja ludzka może się już obejść bez drewna, ale nie może obejść się bez drzew. Biotechnika w rolnictwie przede wszystkim musi zapewnić zachowanie i doskonalenie przyrodniczych walorów wytwórczych gleb. Trzeba znaleźć metody eliminowania ujemnych wpływów imisji, których szkodliwość dotychczas nieprzerwanie wzrasta. Biotechnika rolnicza musi doskonalić swoje wpływy na obrót wody w przyrodzie, na rekultywację gleb, na melioracje rolne, na środki chemizacji wpływające na produkcję roślinną itp.
System reklamy Test