Rola lasow

Lasy i zadrzewienia „wyłapują" pyły z atmosfery, 31 zdolność tę regeneruje każdy deszcz. Szacuje się, że hektar lasów iglastych może wchłonąć 30— 35 ton pyłów, a bukowych 65—70 ton pyłów rocznie. Znana jest funkcja zadrzewień w tłumieniu hałasu i wibracji. Drzewami i krzewami trzeba przede wszystkim zagospodarować tereny przy zakładach pracy, szlaki komunikacyjne i osiedla. Badając przypadki przyspieszonej erozji gleb rolniczych stwierdzono (S. Ziemnicki), że główną przyczyną tej erozji jest spadek lesistości. Aktualnie erodowane obszary wymagające zalesienia szacuje się na 3,8 tyś. Km2. Optymalne zalesienie i zadrzewienie warunkuje prawidłowy rozwój ptactwa, owadów, zwierzyny łownej — czyli prawidłowego rozwoju biotypów. Zdaniem H. Pabsta funkcje klimatyczne lasów/ przewyższają wartość produkowanego w nich drewna 280 razy. Inni autorzy oceniają funkcje rekreacyjne, turystyczne, artystyczne i zdrowotne lasów 8—20-krotnie wyżej od wartości uzyskanego drewna. Turyści odwiedzający Ojcowski Park Narodowy lub Kampinoski Park Narodowy wydają rocznie na dojazdy do tych parków trzydziestokrotnie więcej niż wynosi wartość drewna uzyskiwanego z drzewostanów tych parków.
System reklamy Test