Struktura wiekowa

Niewłaściwa jest struktura wiekowa naszych lasów. Drzewostany w wieku l—60 lat pokrywają blisko 70%, 61—80 lat około 13%, a drzewostany dojrzałe obejmują nie więcej niż 17% powierzchni lasów państwowych. O efektach produkcyjnych decyduje struktura wiekowa drzewostanów sosnowych, gdyż ten gatunek dominuje w składzie gatunkowym naszych lasów. Sosna w tym okresie rozwoju jest w kulminacji przyrostu masy drzewnej, więc oczekiwać by można wysokich przyrostów bieżących masy drzewnej w lasach, tymczasem z wielu przyczyn osiągane przyrosty w stosunku do struktury wiekowej są bardzo niskie. Wpływa to na zasoby masy drzewnej w lasach. W prawidłowej gospodarce leśnej troska o dynamikę zmian w zasobach masy drzewnej powinna być przedmiotem stałego doskonalenia, zwłaszcza drogą badań i wprzęgnięcia całego zespołu środków głównie technicznych i ekonomicznych. Aktualnie szacuje się, że lasy państwowe charakteryzują się zasobnością około 157 m3, a łasy niepaństwowe zasobnością około 80 m3 masy drzewnej w korze na l ha. Optymalne zasoby masy drzewnej przy istniejącym składzie gatunkowym i zbliżonych do optymalnych metodach i sposobach gospodarczych oraz przy obecnej strukturze wiekowej nie powinny być niższe niż 250—400 m3 dla lasów nizinnych i 400—700 m3 dla lasów górskich.
System reklamy Test