Wplyw lasow

Wpływ funkcji lasów na środowisko należy zatem wiązać z określonymi terenami wyodrębnionymi w „obszary krajobrazowe". Na tych obszarach (w przypadku, gdy nie są wyodrębniane inne jednostki terytorialne — zlewnie, gminy) rozróżniać należy lesistość i optymalną lesistość. Lesistość jest to stosunek powierzchni leśnej do powierzchni ogólnej wyrażony w odsetku. W naszym kraju wynosi ona 27,4!% (1976 r.) natomiast dla Europy i świata odsetek ten wynosi około 30%. Według wstępnych dyrektyw planu przestrzennego zagospodarowania kraju (przyjętego przez Biuro Polityczne PZPR dnia 19 III 1974 roku) w okresie do 1990 roku pod zalesienie przeznaczono około 1,1 min ha. Jeżeli to zostanie zrealizowane, lesistość Polski — osiągając około 31% — zbliży się do odsetka Europy i świata. Trzeba wziąć pod uwagę, że w tym okresie na całym świecie (z nielicznymi wyjątkami) obszar lasów będzie wzrastał dla zwiększenia walorów agroklimatu (zalecenia FAO) oraz dla zahamowania procesów pustynnienia i stepowienia globu ziemskiego (zalecenia UNEP). Z punktu widzenia ochrony walorów fizycznych kraju lesistość daje tylko orientacyjny, często złudny obraz. Na to istotne pytanie, jak lasy chronią walory przyrodnicze kraju, odpowiada tzw. wskaźnik optymalnej lesistości kraju. Wskaźnik ten jest raczej teoretyczny.
System reklamy Test